Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego od 2004 roku realizuje zadanie polegające na prowadzeniu rachunkowości w gospodarstwach rolnych zwanej systemem Polski FADN.

Co roku  zawierana jest Umowa z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie na realizację zadania w danym roku.

W 2009 roku doradcy MODR, prowadzili rachunkowość w 1700 gospodarstwach z terenu Mazowsza.

Podstawą prawną Polskiego FADN jest Ustawa o zbieraniu  i wykorzystywaniu danych rachunkowych gospodarstw rolnych z 29 listopada 2000 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 3 z 2001 r. poz. 20). Ustawa weszła w życie z dniem uzyskania przez Polskę statusu członka UE tj. z dniem 1 maja 2004 roku.

Głównym celem jest dostarczanie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych FADN  - (skrót z ang.: Farm Accountancy Data Network).

Cele pośrednie związane z FADN:

  • Dostarczanie danych ośrodkom decyzyjnym w kraju.

Dane rachunkowe z gospodarstw rolnych konieczne są przedstawicielom Krajów Członkowskich do prowadzenia negocjacji w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej, a także narodowych programów wsparcia rolnictwa.

  • Dostarczanie danych dla organizacji przedstawicielskich rolników.

Dane rachunkowe z gospodarstw rolnych są konieczne przedstawicielom rolników do negocjowania z władzami warunków funkcjonowania gospodarstw rolnych i inicjowania narodowych programów wsparcia rolnictwa.

  • Dostarczanie danych dla środowiska naukowo-badawczego.

Dane rachunkowe z gospodarstw rolnych stanowią bazę empiryczną analiz i weryfikacji hipotez.

  • Dostarczanie danych dla pracowników zajmujących się udzielaniem porad dla rolników.

Dane rachunkowe są grupowane według różnych kryteriów   co jest dużą pomoc np. przy sporządzaniu planów przedsięwzięć gospodarczych.

  • Dostarczanie danych dla rolników uczestniczących w systemie.

System wytwarza raporty indywidualne i porównawcze (porównanie wyników konkretnego gospodarstwa z grupą gospodarstw podobnych).

Rolnik będący uczestnikiem badań z pomocą doradcy opiekującego się gospodarstwem dokonuje zapisów w specjalnych zestawach dokumentów czyli w Książce Wpłat i Wypłat (KWiW), Książce Obrotów i Zaszłości (KOiZ) oraz na koniec roku w Książce Wybranych Aktywów i Zobowiązań (KWAiZ).

Po zakończeniu roku dane z książek wprowadzane są do aplikacji komputerowej, która umożliwia stworzenie specjalnego raportu indywidualnego dla każdego gospodarstwa obrazującego sytuację ekonomiczno-produkcyjną w gospodarstwie. Końcowym odbiorcom elektronicznej wersji danych jest Komisja Europejska.