Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Działalność doradcza Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w głównej mierze ukierunkowana jest na poprawę konkurencyjności polskiego sektora rolnego, poprawę warunków pracy i życia na polskiej wsi, podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego. Kierunki działania Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wynikają ze strategii rozwoju Mazowsza, programów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz aktualnych potrzeb i oczekiwań społeczności wiejskiej.  Wypracowywane są wspólnie z Radą Społeczną Doradztwa Rolniczego - organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Ośrodka, w skład której wchodzą przedstawiciele: Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiej Izby Rolniczej, związków zawodowych rolników, szkół wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych, szkół ponadgimnazjalnych kształcących dla potrzeb rolnictwa. Przy realizacji zadań Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego współpracuje m.in. z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami rolników, placówkami naukowo-badawczymi, szkołami oraz placówkami oświatowymi w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy.

1. Prowadzenie doradztwa i organizowanie szkoleń w zakresie: ekonomiki, rachunkowości i organizacji gospodarstw rolnych, w szczególności obejmujące:

  • wsparcie rozwoju obszarów wiejskich,
  • zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego wsi mazowieckiej,
  • organizację grup producenckich,
  • marketing i przedsiębiorczość,
  • unowocześnianie wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystykę,
  • ekologię i ochronę środowiska, w tym programy rolnośrodowiskowe,
  • nowoczesne technologie produkcji rolniczej z uwzględnieniem Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.

2. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój pozarolniczych form aktywności gospodarczej mieszkańców mazowieckiej wsi.

3. Pomoc rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o pomoc finansowaną lub współfinansowaną ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych czy zagranicznych.

4. Działalność informacyjna i wydawnicza, w szczególności:

  • prowadzenie strony internetowej http://www.modr.mazowsze.pl/,
  • publikacja miesięcznika "Wieś Mazowiecka" oraz materiałów informacyjno-szkoleniowych w formie broszur, katalogów, folderów, itp.

5. Prowadzenie doświadczalnictwa odmianowego roślin uprawnych.

6. Organizowanie wystaw, kiermaszów, targów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki rolniczej, promujących dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe wsi mazowieckiej.