Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

W Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, zwanym dalej MODR Warszawa, wyodrębnia się 3 poziomy organizacyjne: wojewódzki, oddziałowy i terenowy. Za całokształt funkcjonowania MODR Warszawa odpowiada dyrektor, który kieruje Wojewódzkim Ośrodkiem przy pomocy dwóch zastępców, głównego księgowego, dyrektorów Oddziałów oraz kierowników komórek organizacyjnych. Organem opiniodawczo-doradczym dyrektora MODR Warszawa jest Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego.

Na szczeblu wojewódzkim funkcjonują następujące komórki organizacyjne:  

 • Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
 • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
 • Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
 • Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
 • Dział Teleinformatyki
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy
 • Dział Księgowości
 • Dział Kadr i Organizacji Pracy
  - Sekcja Kontroli Wewnętrznej,
  - Sekcja Zarządzania Jakością
 • Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej
 • Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Stanowisko Bezpieczeństwa Informacji: Zarządzenia Kryzysowego i Spraw Obronnych
 • Audytor Wewnętrzny

 

Drugi poziom w strukturze organizacyjnej MODR Warszawa stanowią: Oddział Bielice, Oddział Ostrołęka, Oddział Płock, Oddział Poświętne, Oddział Radom i Oddział Siedlce. Zadaniem ich jest merytoryczne wsparcie doradców terenowych oraz pozyskiwanie najnowszej wiedzy i informacji dla prowadzonej działalności doradczej, a także nadzór merytoryczny nad realizacją zadań z zakresu doradztwa rolniczego.

W skład Oddziałów wchodzą:

zespoły doradcze:

 • Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
 • Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
 • Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
 • Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

oraz zespoły:

 • Księgowości
 • Teleinformatyki
 • Administracyjno-Gospodarczy

W ramach Oddziału Poświętne dodatkowo funkcjonuje zespół w postaci Centrum Edukacyjno-Konferencyjnego.

 

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego stanowiątrzeci poziom w strukturze MODR Warszawa. Nad ich pracą czuwa kierownik, który bezpośrednio podlega dyrektorowi Oddziału. Jego zadaniem jest ustalanie priorytetów doradczych na terenie gmin i powiatu w konsultacji z administracją samorządową, współpraca z instytucjami na ich terenie, koordynacja i udział w opracowywaniu programów działalności i okresowych sprawozdań, zapewnianie w miarę możliwości finansowych odpowiednich warunków i środków technicznych do realizacji zadań.

Szeroko pojęte usługi doradcze świadczą wszyscy pracownicy MODR, ale za bezpośredni kontakt z rolnikiem odpowiedzialny jest doradca terenowy. W usługach tych priorytetowy charakter ma pomoc rolnikom w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej, propagowanie programów wspierających rolnictwo i obszary wiejskie, wdrażanie i popularyzowanie zasady wzajemnej zgodności, upowszechnianie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej i rolnictwa zrównoważonego, prowadzenie szkoleń dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, prowadzenie książek rachunkowości rolnej FADN, propagowanie ekologicznych metod produkcji i ochrony środowiska.

SCHEMAT ORANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Potwierdzeniem sprawnego zarządzania i działania w MODR Warszawa jest uzyskany certyfikat ISO-9001:2015