Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Historia doradztwa rolniczego na Mazowszu sięga początku ubiegłego wieku. W 1911 roku ówczesny właściciel Bielic książę Paweł Woroniecki organizował wystawy sprzętu rolniczego. Założył też pierwszą spółdzielnię mleczarską i nowoczesną na ówczesne czasy gorzelnię. W 1923 r. Sejmik Płoński powołał do życia Ognisko Kultury Rolnej i Zakład Doświadczalny w Poświętnem. Celem tej instytucji było wspieranie rozwoju rolnictwa na Mazowszu. Na polu doświadczalnym (o pow. 133 ha) i na polach produkcyjnych prowadzono doświadczenia, dotyczące m.in. uprawy zbóż, buraków cukrowych i ziemniaków, a także doświadczenia nawozowe. Jesienią 1924 r. zapoczątkowano prowadzenie doświadczeń u rolników. W latach 1923-1939 przeprowadzono w Poświętnem 483 doświadczenia na polu doświadczalnym i 571 doświadczeń w terenie. Równocześnie prowadzono reprodukcję zbóż (212 ha), odmian najlepszych dla tego rejonu kraju, a wyprodukowane nadwyżki sprzedawano okolicznym rolnikom i kółkom rolniczym. Zajmowano się również ogrodnictwem – założono powiatową szkółkę drzew owocowych – oraz zarodową hodowlą zwierząt.

W Poświętnem działała także stacja meteorologiczna, funkcjonująca do dziś jako posterunek meteorologiczny.
Od 1931 r. nad Ogniskiem patronat objęła Warszawska Izba Rolnicza, a ówczesny teren działania obejmował powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, mińsko-mazowiecki, przasnyski, radzymiński, sierpecki i warszawski.
Duże zasługi na rzecz rozwoju rolnictwa wniósł książę Paweł Woroniecki, właściciel Bielic k/Sochaczewa, gospodarujący na powierzchni 625 mórg. Był on prekursorem mechanizacji rolnictwa. Założył pierwszą spółdzielnię mleczarską i nowoczesną gorzelnię. Organizował wystawy sprzętu rolniczego. Zachowało się wiele zdjęć ówczesnych maszyn rolniczych i zaproszeń na pokazy, w tym na próbę pracy pługa motorowego, które są własnością Muzeum im. Walk nad Bzurą w Sochaczewie.


Okupacja i okres powojenny

Przez cały okres okupacji hitlerowskiej, aż do wyzwolenia w Poświętnem uprawiano głównie ziemniaki i pszenicę, które wysyłano do Prus jako materiał siewny. W lutym 1945 r. Zakład wznowił działalność początkowo pod kierunkiem Warszawskiej Izby Rolniczej, a po jej rozwiązaniu, przejmowany był kolejno przez Związek Samopomocy Chłopskiej, Państwowy Instytut Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach (1947 r.) i w 1950 r. przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Obszar gospodarstwa powiększono z 343 do 534 ha. W oparciu o doświadczenia własne i terenowe wyhodowano ziemniaki Poświęckie Selekcyjne – odmianę plenną i odporną na choroby wirusowe. Wieloletnie doświadczenia pomogły, m.in.: wyselekcjonować najlepsze dla rejonu odmiany żyta, pszenicy ozimej, ziemniaków oraz ustalić optymalne terminy siewu pszenicy i żyta, dawki nawozów azotowych pod rzepak.


Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny

Od 1956 r. Ośrodek w Poświętnem podlegał Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Warszawie i funkcjonował jako Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny, na terenie administracyjnym województwa warszawskiego.
Lata 60. to rozwój prac w zakresie upowszechniania wiedzy rolniczej. Rozprowadzano materiał siewny i hodowlano-zarodowy, organizowano wystawy i kursy, wydawano własne publikacje i zamieszczano fachowe artykuły w prasie rolniczej, popularyzowano osiągnięcia rolnicze poprzez szkolenia oraz organizowano i przyjmowano wycieczki.
Ważne było zapoczątkowanie doradztwa fachowego dla rolników indywidualnych, wraz z powołaniem gromadzkiej służby rolnej w 1968 r. Rozwijało się doradztwo grupowe, szczególnie dla młodych rolników. Powstają Zespoły Młodego Rolnika (ZMR) i Zespoły Przysposobienia Rolniczego (ZPR).


Wojewódzkie Ośrodki Postępu Rolniczego
Reforma administracyjna kraju, wprowadzona 1 czerwca 1975 r., spowodowała kolejną zmianę w organizacji mazowieckiego doradztwa rolniczego. Wojewodowie: ciechanowski, ostrołęcki, płocki, siedlecki i warszawski powołali w swoich województwach Wojewódzkie Ośrodki Postępu Rolniczego. Lata 80. to wprowadzanie nowoczesnych technologii w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Powstały Koła Producentów Zbóż (KPZ), których członkowie wprowadzali kompleksowe technologie uprawy. Organizowano gospodarstwa specjalistyczne produkcji zwierzęcej. Prowadzono doradztwo w zakresie planowania produkcji i wyposażania budynków inwentarskich. Upowszechniano krzyżowanie towarowe zwierząt. Doradztwo technologiczne wspierane było szkoleniami i kursami.


Ośrodki Doradztwa Rolniczego
Początek lat 90. to przełomowy moment w doradztwie – technologię połączono z informacją rynkową. Wprowadzono doradztwo z zakresu rachunkowości rolnej i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy. Zapoczątkowane w 1990 r. wdrażanie programu reformy gospodarczej, ukierunkowanej na tworzenie podstaw gospodarki rynkowej, spowodowało reorganizację systemu doradztwa rolniczego. Od 1 stycznia 1991 r. wojewodowie: ciechanowski, ostrołęcki, płocki, siedlecki, skierniewicki, radomski i warszawski powołują Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Rozpoczęta w 1991 r. w całym kraju reforma doradztwa oparta była o raport sporządzony w wyniku rozmów rządowych z Bankiem Światowym oraz opracowany i systematycznie wdrażany przez 5 lat Polsko-Amerykański Program Doradztwa Rolniczego. Uwzględniono również zalecenia raportu FAO. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej określiło zasady, na jakich powinien opierać się nowy system doradztwa rolniczego. Dotyczyły one powszechnej dostępności i uspołecznienia doradztwa, finansowania go z budżetu państwa oraz ścisłego powiązania z nauką rolniczą. Jednym z pierwszych kroków było oddzielenie funkcji doradczych od działalności gospodarczej i produkcyjnej, pozbawiając tym samym ODR-y zaplecza w postaci gospodarstw rolnych. Przy ODR-ach powołano Społeczne Rady Doradztwa Rolniczego.
 

Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego

Na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251,poz.2507 ze zm.) zadania z zakresu doradztwa rolniczego na obszarze województwa mazowieckiego od 1 stycznia 2005 roku, realizuje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Do dnia 31 lipca 2009 roku MODR Warszawa był państwową jednostką organizacyjną podległą wojewodzie mazowieckiemu.

Z dniem 1 sierpnia 2009 roku MODR Warszawa stał się samorządową wojewódzką osobą prawną podległą sejmikowi województwa mazowieckiego. Od 1 stycznia 2013 roku MODR Warszawa podlegał zarządowi województwa mazowieckiego.

Od 20 sierpnia 2016 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Zgodnie z nimi Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, podległą ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

 

Wystawa machin rolniczych Ewansa, Lilpopa i Rau’a.Wystawa machin rolniczych Ewansa, Lilpopa i Rau’a. (Rysował z natury Dymitrowicz). Walce do gniecenia kartofli. Maszyna do skrobaniakartofli. Lokomobila o sile 6-8 koni.
Fabryka maszyn przemysłowych założona przez Ewansa, Lilpopa i Rau’a była największym zakładem produkcyjnym w międzywojennej Warszawie.