Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

W związku z otrzymaniem prośby o rozpowszechnienie komunikatu URE dotyczącego nieuczciwych praktyk wobec rolników i drobnych przedsiębiorców MODR Warszawa informuje, że Urząd Regulacji Energetyki zwraca uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy podpisywaniu umów przez odbiorców, którzy w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwa rolne oraz małych przedsiębiorców.

 

Tym bardziej, że nie obejmują ich przepisy chroniące konsumentów zawarte w ustawie o ochronie praw konsumenta (np. prawo do odstąpienia od zawartej umowy poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni).

W ostatnim czasie Urząd Regulacji Energetyki odnotowuje liczne skargi od tego rodzaju odbiorców, dotyczące stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w zakresie m.in.: braku rzetelnej i często niepełnej informacji o warunkach oferty, podszywania się pod pracowników dotychczasowego sprzedawcy, braku rzetelnej informacji o konieczności dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego przy zmianie sprzedawcy, nakłaniania odbiorców do podpisania czystego niewypełnionego druku umowy (in blanco) oraz nadrukowywania istotnych informacji dot. warunków umowy bez wiedzy i zgody odbiorcy, czy też fałszowania podpisów na umowie oraz licznych nieścisłości związanych z przedstawianymi warunkami umowy.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że:

  1. Każda umowa powinna być dokładnie przeczytana przed jej podpisaniem.
  2. Odbiorca powinien zwrócić szczególną uwagę na okres jej obowiązywania oraz sposób i warunki jej rozwiązywania, jak również wynikające z niej zobowiązania w szczególności opłaty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy (kary umowne).
  3. Odbiorca powinien ze szczególną uwagą zapoznać się z warunkami wypowiedzenia dotychczasowej umowy łączącej go z obecnym sprzedawcą - czy nie wynikają z niej dodatkowe zobowiązania.

Po podpisaniu umowy narzędzia i kompetencje Prezesa URE w opisanych kwestiach są ograniczone. Prezes URE nie jest organem właściwym do rozpatrywania kwestii spornych wynikających z umów cywilnoprawnych obowiązujących między stronami, tj. umów już zawartych, a z takimi przypadkami mamy do czynienia. Właściwym do rozstrzygania tego typu spraw jest sąd powszechny.

Szczegóły dotyczące ww. kwestii zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 43/2016 dostępna na stronie www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/6675,Informacja-nr-432016.html